Photos by Azores Cruise Club: Neri Goulart, António Rebelo, António Simas and Eduardo Wallenstein